دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دیدار با خانواده حافظ قرآن کریم مهدی حسن زاده

روز ۲۴ مهر ماه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان در منزل حافظ قرآن کریم مهدی حسن زاده یکی از حافظان برتر موسسه حضور یافته و با خانواده ایشان دیدار نمودند. در ایان این دیدار هدیه ایی از طرف موسسه به این حافظ قرآن اهدا شد.