دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دیداربا خانواده حافظ قرآن کریم محمد حسین برشنده

روز ۱۰آذرماه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان در منزل حافظ قرآن کریم محمد حسین برشنده یکی از حافظان برتر موسسه حضور یافته و با خانواده ایشان دیدار نمودند. در این دیدار هدیه ایی از طرف موسسه به این حافظ قرآن اهدا شد.