دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دیداربا خانواده حافظ قرآن کریم علی شاه محمدی

روز ۳ دی ماه مدیر عامل و  اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان در منزل حافظ قرآن کریم علی شاه محمدی یکی از حافظان برتر موسسه حضور یافته و با خانواده ایشان دیدار نمودند. در این دیدار هدیه ایی از طرف موسسه به این حافظ قرآن اهدا شد.