دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دیدار با خانواده حافظ قرآن کریم رقیه بیگ زاده

روز ۵ آبان ماه مدیر دایره حفظ و اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان در منزل حافظ قرآن کریم رقیه بیگ زاده یکی از حافظان برتر موسسه حضور یافته و با خانواده ایشان دیدار نمودند. در این دیدار هدیه ایی از طرف موسسه به این حافظ قرآن اهدا شد.