دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دیدار با خانواده حافظ قرآن کریم مائده آقا احمدی

روز ۳۰ مهرماه مدیر دایره حفظ واعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان در منزل حافظ قرآن کریم مائده آقا احمدی یکی از حافظان برتر موسسه حضور یافته و با خانواده ایشان دیدار نمودند. در این دیدار هدیه ایی از طرف موسسه به این حافظ قرآن اهدا شد.