دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دیدار با خانواده حافظ قرآن کریم مهدی پور علی

روز ۲ دی ماه مدیر دایره حفظ  و اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان در منزل حافظ قرآن کریم مهدی پور علی یکی از حافظان برتر موسسه حضور یافته و با خانواده ایشان دیدار نمودند. در این دیدار هدیه ایی از طرف موسسه به این حافظ قرآن اهدا شد.