دارالحافظین قرآن کریم یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

یدار با خانواده حافظ قرآن کریم محمدرضا عباس زاده

روز ۲۷ آذرماه مدیر دایره حفظ و اعضای هیئت مدیره موسسه دارالحافظین قرآن کریم استان در منزل حافظ قرآن کریم محمدرضا عباس زاده یکی از حافظان برتر موسسه حضور یافته و با خانواده ایشان دیدار نمودند. در این دیدار هدیه ایی از طرف موسسه به این حافظ قرآن اهدا شد.